ALUMNI - M.Sc. / M.Tech. (Res) Students

 

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Archana Ravindar Y.N. Srikant
12/17/2005
Sreejith K. Menon Priti Shankar
12/17/2005
A.S. Madhu Priti Shankar
09/24/2005
S. Rahul R.C. Hansdah
06/18/2005
M. Raghavendran K. Gopinath
06/18/2005
V. Sriram K. Gopinath
03/12/2005
Syed Hasan Raza Naqvi L.M. Patnaik
01/08/2005
MOTOROLA, Bangalore
Rahul Vaidya Shalabh Bhatnagar
01/08/2005
V.V.N.S Sarvani R. Govindarajan
01/08/2005
R. Srinivasan V.V.S. Sarma
01/08/2005

If you find some outdated information, please contact us with the correction.