Department of Computer Science and Automation Department of Computer Science and Automation, IISc, Bangalore, India Indian Institute of Science
HOME | ABOUT US | PEOPLE | RESEARCH | ACADEMICS | FACILITIES | EVENTS / SEMINARS | NEWS | CONTACT US


ALUMNI - M.E. STUDENTS

 

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
 
Vijay Krishna T. Matthew Jacob
2000
 
Sriram K Y.N. Srikant
2000
 
Sasidharan K V. Vinay
2000
 
Sai Anand R. Ashok Subramanian
2000
 
Mohd Kaleemullah Khan Priti Shankar
2000
 
G.K. Krishna Kumar Y. Narahari
2000
 
Chintan Amrit Swami Manohar
2000
Post Doc at University of Twente, The Netherlands
 
R. Anup Kumar C.E.Veni Madhavan
2000
 
Amitabha Ghosh S.Sathiya Keerthi
2000
 
Arghya Mukherjee R.C. Hansdah
2000
 
Kumar Sambhav Pandey Y. Narahari
2000
 
Chandrasekhar B N S. Sathiya Keerthi
2000
 
Rajni Kant Lal V.S. Borkar
2000
 
Deepak Kumar Rahi U.R. Prasad
2000
 
Srikanth Vijaya Chandru
2000
 
Seshendra Gadagottu S. Sathiya Keerthi
2000
 
Manapragada Ramkumar V.V.S. Sarma
2000
 
Shashidhar Banger Y. Narahari
2000
 
Rajaram Korivi M.Narasimha Murty
2000
 
Shekhar A Amlekar V.S. Borkar
2000
 
Manoj Kumar
2000
 
Rama Muralidhara Reddy U.R. Prasad
2000
 
Vijaya Kumar E Y.N. Srikant
2000
 
Sheena Matthew C.E. Veni Madhavan
2000
 
Balu John Priti Shankar
2000
 
S R Biju Priti Shankar
2000
 
Madhu Kumar S D V.V.S. Sarma
2000
 
Md. Sakawat Hossain R. Govindarajan
2000
 
Piyush Rai Ramesh Hariharan
2000
 
Someshwar Parate Swami Manohar
2000
 
Jeevan Kumar Rathod Y. Narahari
2000
 
Srikant Chowdary M Y.N. Srikant
2000
 
Cheethirala Madhava C.E. Veni Madhavan
2000
 
Phaneendra Kumar D V. Sriram
2000
 
Kotha S R Chandra Murty Jayant Haritsa
2000
 
Phani Pavan Kumar L Swami Manohar
2000
 
Vikas Agarwal Jayant Haritsa
2000
 
Tushara Kanta Swain M.Narasimha Murty
2000
 
Kumari Bijayalaxmi V. Sriram
2000
 
Hammigi Venkatesh Vijay Chandru
2000
 
Sangeeta Asrani Priti Shankar
2000
 
Mansoor Ali Khan A Y. Narahari
2000
 
Rajarao Tadi Meti Ramesh Hariharan
2000
 
Ratnakar Goyal V. Vinay
2000
 
Kuldeep S Nagarkar R.C. Hansdah
2000
 
Preeti Soni V. Vinay
2000
 
Neelesh Pratap Singh Y.N. Srikant
2000
 
Deva Krupamma G V. Sriram
2000
 
Venkateswara Reddy K. Gopinath
2000
 
Kumar Reddy S P Ramesh Hariharan
2000
 
Ajai T S C.E. Veni Madhavan
2000
 
Amit H Rangari Vijay Chandru
2000
 
Anita Pati Priti Shankar
2000
 
Pankaj Risbood Swami Manohar
2000
 
Narendra T M T. Matthew Jacob
2000
 
A Rohit Priti Shankar
2000
 
Jagadish Kumar Agarwal K. Gopinath
2000
 
Saithala Ganesh Kumar T. Matthew Jacob
2000
 
Rajarshi Bhattacharya Swami Manohar
2000
 
S V N Vishwanathan M. Narasimha Murty
2000
Faculty, Purdue University
 
Sandhya S M V. Vinay
2000
 
Duggi Mohan Reddy Y.N. Srikant
2000
 
Nitin A Kamble R.C. Hansdah
2000
 
Prakash Jalan C.E. Veni Madhavan
2000
 
Krishna N V R. Govindarajan
2000
 
Harinadh N Y. Narahari
2000
 
Vijaya Saradhi R. Govindarajan
2000
 
Upadrasta Ramakrishna Vijay Chandru
2000
 
Khandekar Vivek Prakash Ramesh Hariharan
2000
 
Shah Veeral Prabodh R. Govindarajan
2000
 
Kasbe Sujit Shrawan K. Gopinath
2000
 
Saurabh Tiwari Swami Manohar
2000
 
Yogesh Kumar Jain V. Sriram
2000
 
K. Sateesh R.C. Hansdah
2000
 
Suresh Babu S Jayant Haritsa
2000
 

If you find some outdated information, please contact us with the correction.


 

Copyright: CSA, IISc 2018      Phone: +91-80-22932368          Fax: +91-80-23602911 Travel Blog    Feedback    Credits