ALUMNI - M.Tech. Coursework Students

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
Vijay Krishna T. Matthew Jacob
10/14/2000
Sriram K Y.N. Srikant
10/14/2000
Sasidharan K V. Vinay
10/14/2000
Sai Anand R. Ashok Subramanian
10/14/2000
Mohd Kaleemullah Khan Priti Shankar
10/14/2000
G.K. Krishna Kumar Y. Narahari
10/14/2000
Chintan Amrit Swami Manohar
10/14/2000
Post Doc at University of Twente, The Netherlands
R. Anup Kumar C.E.Veni Madhavan
10/14/2000
Amitabha Ghosh S.Sathiya Keerthi
10/14/2000
Arghya Mukherjee R.C. Hansdah
07/22/2000
Kumar Sambhav Pandey Y. Narahari
03/25/2000
Chandrasekhar B N S. Sathiya Keerthi
03/25/2000
Rajni Kant Lal V.S. Borkar
03/25/2000
Deepak Kumar Rahi U.R. Prasad
03/25/2000
Srikanth Vijaya Chandru
03/25/2000
Seshendra Gadagottu S. Sathiya Keerthi
03/25/2000
Manapragada Ramkumar V.V.S. Sarma
03/25/2000
Shashidhar Banger Y. Narahari
03/25/2000
Rajaram Korivi M.Narasimha Murty
03/25/2000
Shekhar A Amlekar V.S. Borkar
03/25/2000
Manoj Kumar
03/25/2000
Rama Muralidhara Reddy U.R. Prasad
03/25/2000
Vijaya Kumar E Y.N. Srikant
03/25/2000
Sheena Matthew C.E. Veni Madhavan
03/25/2000
Balu John Priti Shankar
03/25/2000
S R Biju Priti Shankar
03/25/2000
Madhu Kumar S D V.V.S. Sarma
03/25/2000
Md. Sakawat Hossain R. Govindarajan
03/25/2000
Piyush Rai Ramesh Hariharan
03/25/2000
Someshwar Parate Swami Manohar
03/25/2000
Jeevan Kumar Rathod Y. Narahari
03/25/2000
Srikant Chowdary M Y.N. Srikant
03/25/2000
Cheethirala Madhava C.E. Veni Madhavan
03/25/2000
Phaneendra Kumar D V. Sriram
03/25/2000
Kotha S R Chandra Murty Jayant Haritsa
03/25/2000
Phani Pavan Kumar L Swami Manohar
03/25/2000
Vikas Agarwal Jayant Haritsa
03/25/2000
Tushara Kanta Swain M.Narasimha Murty
03/25/2000
Kumari Bijayalaxmi V. Sriram
03/25/2000
Hammigi Venkatesh Vijay Chandru
03/25/2000
Sangeeta Asrani Priti Shankar
03/25/2000
Mansoor Ali Khan A Y. Narahari
03/25/2000
Rajarao Tadi Meti Ramesh Hariharan
03/25/2000
Ratnakar Goyal V. Vinay
03/25/2000
Kuldeep S Nagarkar R.C. Hansdah
03/25/2000
Preeti Soni V. Vinay
03/25/2000
Neelesh Pratap Singh Y.N. Srikant
03/25/2000
Deva Krupamma G V. Sriram
03/25/2000
Venkateswara Reddy K. Gopinath
03/25/2000
Kumar Reddy S P Ramesh Hariharan
03/25/2000
Ajai T S C.E. Veni Madhavan
03/25/2000
Amit H Rangari Vijay Chandru
03/25/2000
Anita Pati Priti Shankar
03/25/2000
Pankaj Risbood Swami Manohar
03/25/2000
Narendra T M T. Matthew Jacob
03/25/2000
A Rohit Priti Shankar
03/25/2000
Jagadish Kumar Agarwal K. Gopinath
03/25/2000
Saithala Ganesh Kumar T. Matthew Jacob
03/25/2000
Rajarshi Bhattacharya Swami Manohar
03/25/2000
S V N Vishwanathan M. Narasimha Murty
03/25/2000
Faculty, Purdue University
Sandhya S M V. Vinay
03/25/2000
Duggi Mohan Reddy Y.N. Srikant
03/25/2000
Nitin A Kamble R.C. Hansdah
03/25/2000
Prakash Jalan C.E. Veni Madhavan
03/25/2000
Krishna N V R. Govindarajan
03/25/2000
Harinadh N Y. Narahari
03/25/2000
Vijaya Saradhi R. Govindarajan
03/25/2000
Upadrasta Ramakrishna Vijay Chandru
03/25/2000
Khandekar Vivek Prakash Ramesh Hariharan
03/25/2000
Shah Veeral Prabodh R. Govindarajan
03/25/2000
Kasbe Sujit Shrawan K. Gopinath
03/25/2000
Saurabh Tiwari Swami Manohar
03/25/2000
Yogesh Kumar Jain V. Sriram
03/25/2000
K. Sateesh R.C. Hansdah
03/25/2000
Suresh Babu S Jayant Haritsa
03/25/2000

If you find some outdated information, please contact us with the correction.